سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین سرایی – دانشیار دانشگاه یزد
هژیر شمسی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

مبادله تجاری مرزی یکی ازشاخص های اصلی دربرقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش مردم مرزنشین می باشد و ازاین طریق مردم ساکن درنواحی مرزی کشورهای همسایه میتوانند درکنار هم و باهم ازفرصت ها و منابع مشترک استفاده نمایند و این امر می تواند منجر به استمرار و پایداری دوستی و و تفاهم طرفین امنیت و رونق اقتصادی و و توسعه ایجاد فرصت های شغلی و شکل گیری یک نوع مزیت نسبی درمناطق مرزی گردد درکل مبادله تجاری و اقتصاد پویای مناطق مرزی می تواند نقش اساسی درترقی پیشرفت توسعه پایدار بویژه اقتصاد نواحی مرزی بهبود استانداردهای زندگی مردم کاهش فقر توزیع مناسب و برابر درامد ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر تسریع همکاریهای بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد ایجاد بازارچه های مرزی تجربه ای نیست که تنهامختص به ایران باشد این امر دربرخی نقاط جهان نیز مصداق دارد.