سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید امانپور – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران
کاوه نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران
ایوب ایصافی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران
فریبرز منصوری میانرود – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در دهه های اخیر در تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی به مناطق مرزی و مسائل آن ها توجه بسیاری شده است. این رغبت و علاقه وافر از آن نشأت گرفته است که این مناطق ویژه ممکن است موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها گردند. امروزه بازارچه های مرزی نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرهای مرزی ایفاء می نماید. از جمله دلایل اقتصادی ایجاد بازارچه های مرزی م یتوان به ماهیت طرح مدل های توسعه منطقه ای و اثرات مبادلات دو یا چند جانبه جستجو کرد. شهرستان جوانرود با برخورداری از موقعیت خاص استراتژیک و اقتصادی، این قابلیترا دارد که به یکی از قطب های مهم تجاری، دروازه کالاهای وارداتی و نیز مکان مناسب صدور کالا به کشور عراق مبدل شود. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل اثرات نقش بازارچه های مرزی در توسعه و رونق اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی با تاکید بر شهر جوانرود است. این تحقیق از نوع نظری کاربردی بوده که مطالعه آن با روش توصیفی و تحلیلی انجام می گردد. روشجمع آوری داده های مورد نیاز شامل مشاهدات میدانی و نیز بهره گیری از اسناد و مدارک موجود در مراکز پژوهشی و کتابخانه ها می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد درصد بیکاری در شهر جوانرود قبل از راه اندازی بازارچه مرزی بالا بوده و این مسئله ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی زیادی را به وجود می آورد. ایجاد بازارچه مرزی در این شهر باعث گردید جوانان جویای کار، به کار مشغول و به تبع آن اقتصاد شهر در وضع بهبودی قرار گیرد که در صورت برنامه ریزی صحیح در همه سطوح شهری و منطقه ای، این مکان م یتواند تبدیل به یکی از کانون های فعال اقتصادی غرب کشور گردد