سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی شائمی – استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
زینب امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول دانشگاه اصفهان
مجتبی فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول دانشگاه اصفهان

چکیده:

گسترش فرایند جهانی شدن و فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی افزایش علم و دانش جدید و تغییر و تحول مداوم درنحوه انجام کارها و همچنین روشها و فرایندهای کسب و کار درنظام بازار به ویژه سازمان ها شرایط حاکم برمحیط کاروسازمان ها را به شدت ناهمگون و غیرقابل پیش بینی کرده است درهمین راستا یکی از راه های پاسخگویی سازمان به شرایط محیطی متغیر روی آوردن به کارافرینی است دراین راستا سازمان ها باید تلاش کنند که کارافرینی را به یک فرهنگ درسازمان تبدیل کنند تا کارافرینی سازمانی تحقق یابد این تحقیق ازنوع کاربردی بوده است و قلمرو مکانی آن درسطوح سازمانی کارکنان کارشناسان معاونین و مدیران دانشگاه ازاد رودهن بوده است روش تحقیق توصیفی است که به روش نمونه گیری تصادفی با تعداد نمونه ۱۳۰ انجام گرفته است برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد هاست همچنین از روشهای ازمونهای اماری ازجمله t تک نمونه ای ازمون فریدمن و تحلیل واریانس با استفاده ازنرم افزار SPSS18 برا ی تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.