سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشاد بزرگی – کارشناسارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

روند گسترش و پیچیدگی روزافزون سازمانها در جهان پیشرفته امروزی، پیدایش عرصههای جدید کسب وکار، تشدید رقابت، نوآوریها و تغییرات سریع و مداوم در فناوری اطلاعات، انواع سوءجریانها و لزوم تغییر درشیوههای گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مالی شرکتها را اجتنابناپذیر ساخته است. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحدتجاری، عملکرد واحدتجاری، چشماندازهای آینده واحد و … در اختیارسرمایهگذاران، اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و همچنین مدیران و سایرین قرار دهد. زبان گزارشگری مالی توسعه پذیرXBRL)برای فراهم نمودن ابزارهای کارا و مؤثر تهیه و تبادل اطلاعات مالی توسط کاربران در اینترنت، ایجادشده است. زبان گزارشگری مالی توسعه پذیرXBRL)یک سیستم گزارشگری مبتنی بر منبع باز است که برای تهیه و مبادله الکترونیکی گزارشهای بازرگانی در سراسر جهان، ایجاد شده است این زبان در کل، درباره برچسب گذاری الکترونیکی دادهها است و آن را میتوان با رمزینه مقایسه کرد.