سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا پورعلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
راضیه شعبانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چال

چکیده:

امروزه مباحث مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی مباحث عمومی را درمدیریت سازمانها (نه لزوما کنترل) به طور معنیداری تحت نفوذ خود قرار دادهاند و رویههای مدیریتی و سازمانی شامل رویکرد های حسابداری مدیریت بهطور گستردهای تحت تاثیر قرار گرفته اند. در حال حاضر، در ادبیات مالی این حقیقت به طور گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفته که مدیریت ریسک می تواند منجر به تعارض منافع بین مدیران شرکتها و سهامداران گردد، به ویژهدر زمان دریافت پاداش مدیران اجرایی بر اساس خرید سهام این تعارض تشدید می شود. به نظر می رسد با تشکیل کمیته مدیریت ریسک با حضور مدیران کارآمد و مستقل، تعارض بالقوه مذکور کاهش می یابد. این مقاله عنوان می کند که همانند حسابداری مدیریت مفاهیم ریسک و حاکمیت، می توانند از جنبه های تکنیکی، تحلیلی، فرهنگی، عملیاتی و از منظر مدیریتی تفسیر شوند.بنابراین در این مقاله مفاهیم حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و حسابداری مدیریت بررسی می شوند