سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدرسول معصومی – مربی،مدیریت گروه حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
هانیه خدادادی تیرکلایی – هنرآموز،اداره آموزش و پرورش شهرستان جویبار

چکیده:

خواسته های نامحدود انسان و منابع محدود اقتصادی ، به همراه پیشرفت روز افزون اقتصاد و تشدید رقابت بین واحدهای اقتصادی در کشورهای مختلف و در سطح جهانی موجب افزایش نقش مدیران در اداره واحدهایمزبور گردیده است. افزون بر آن، ادامه حیات شرکت ها و سایر بنگاه ها در محیط اقتصادی بازار آزاد که به طور مستمر شاهد رفع موانع تجاری و ادغام بیش از پیش بازارها است و رقابت در آن روز به روز شدیدتر می شودبدون برخورداری از سطح مطلوب اثر بخشی در دستیابی به اهداف ، کارایی ، صرفه اقتصادی و مدیریت بهینه منابع امکان پذیر نیست. مدیران در سیستم های برنامه ریزی و کنترل بنگاه های تحت نظر خود ، لازم است ، راهکارهای جدید و پویایی را برای جهش و حرکت در مسیر موفقیت و دست یابی به اهداف در نظر بگیرند و در این محیط های اقتصادی رو به تغییر و رشد ، گام های موثری را برای استفاده مطلوب از فرصت های اقتصادی موجودبردارند. در موفقیت و کامیابی مدیران ، اثربخشی ، کارایی و صرفه اقتصادی عوامل کلیدی و مهمی است کهچشم پوشی از آن ها می تواند فروپاشی و حذف واحد اقتصادی را در پی داشته باشد.حسابرسی عملیاتی و خدمات مرتبط با آن از جمله ابزارهایی هستند که با هدف یاری رساندن به مدیران برای هدایت و رهبری بهترواحدهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته متولد شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی و تبیین نقش حسابرسی عملیاتی در پیشبرد اهداف سازمانی ارائه شده است. در راستای دستیابی به هدف مذکور سعی شده است ابتدا باآوردن تعریف مفهومی از حسابرسی عملیاتی، پیشینه آن ارائه گردد؛ سپس به اهداف، فواید و مفاهیم بنیادی و مبانی نظری آن پرداخته شده است؛ سرانجام با نگاهی گذرا به مراحل اجرای این نوع از حسابرسی پرداخته شده است