سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

تحفه قبادی لموکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس،گروه مدیریت ، گنبد کاووس،ایران
لیلا قربانی – دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز گالیکش،گروه مدیریت ، گالیکش،ایران
مهدی حسن زاده – استان مازندران، دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر

چکیده:

کارآفرینی سازمانی با توجه به ساختار بازارهای رقابتی امری ضروری به نظر می رسد، گاهی اوقات موانعی بر سر راه تحقق اهداف کارآفرینانه افراد در سازمانها ایجاد میشود که این موانع در نهایت باعث خواهند شد که سازمان از مسیررشد و ترقی به سمت شکست و انحلال حرکت کند. هدف اصلی این مقاله بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس می باشد. براین اساس ابتدا مبانی نظری موضوع مورد بررسی قرار گرفت و موانع کارآفرینی سازمانی و مؤلفههای تشکیل دهنده آن شناسایی گردید. پرسشنامه به تعداد ۱۲۰ نسخه در اختیار جامعه آماری(کارشناسان، خبرگان، کارکنان و اساتید دانشگاه) قرار داده شد که تعداد ۱۰۸ نفر جواب دادند. سؤالات پرسشنامه حول محور فرضیات تحقیق جهت بررسی موانع داخلی، محیطی و منتجی کارآفرینی سازمانی در دانشگاه طراحی شدو داده های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزار SPSS شده و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون آلفای کرونباخ پایایی ابزار تحقیق را مورد تأیید قرار داد. از آزمون دوجملهای برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق استفاده شد و درادامه آزمون فریدمن میزان اهمیت و تأثیر هر یک از موانع را نشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده از بین موانع داخلی، شاخص ساختار سازمانی و از بین موانع محیطی، شاخص محیط اداری و از بین موانع منتجی، شاخص فرهنگ سازمانی بیشترین نقش بازدارندگی را بر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه داشته اند.