سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهری دارایی – دانشگاه ازاد اسلامی-واحد خرم اباد
غلام دارایی – دانشگاه ازاد اسلامی- واحد خرم اباد

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی و تببیین عوامل موثر برفرسودگی شغلی کارکنان ادارات اموزش پرورش شهر خرم اباد بود. نمونه مورد بررسی تعداد ۲۲۲ نفر از ۵۵۰ نفر کل جامعه اماری بودند که بر اساس جدول کرجسی-مورگان براورد گردید. پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شد.ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون و عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین،فراوانی و درصد فراوانی و ازمونهای اماری کلموگروف- اسمیرنف، خی دو ،ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد.یافته ها نشان داد که بین متغیرهای جمعیت شناختی و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود ندارد.هم چنین بین عوامل هفت گانه مفروض(نا کفایتی در سرپرستی واحد، اجبار برای کار با همکاران نامناسب یا مشکل دار، نارضایتی از شغل و محل کار، نارضایتی از نظام حقوق ودستمزد و فرصتهایی برای رشد و ارتقاء، مدیریت سنتی، غیر خلاق و کم توجه نسبت به کارکنان، نارضایتی نسبت به آموزش کارکنان و نارضایتی از محیط کار و آسیب زا بودن ان )و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد.نتایج ازمون رتبه ای فریدمن نیز نشان داد که عامل مدیریت سنتی بالاترین رتبه و عامل نارضایتی دز نظام حقوق ودستمزد کمترین رتبه را از نظر تاثیر بر فرسودگی شغلی به خود اختصاص داد