سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شکوه علاماتی – دانشگاه آزاد تهران مرکز
محمد مهدی حاجی زاده – رئیس آموزش ایران خودرو دیزل گواه،دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

ارتقای عملکرد هرسازمان یکی ازچالشهای بزرگ بخشهای خصوصی عمومی و دولتی است یکی ازرویکردهای مهم هرسازمان برای رسیدن به اهداف خود و دستیابی به موفقیت مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات آنان است دراین مقاله به رابطه کارافرینی با مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات پرداخته میشود که شامل معرفی سیستم های اطلاعاتی و رویکرد آنان اهداف و مزیت های این سیستم ها و مدیرت و ارتباط سیستم با مشتریان درجهت کارافرینی و ارتقا آن است به عبارت دقیقتر هدف اصلی این مقاله مطالعه و کشف رابطه سیستم اطلاعاتی مدیریتی با کارافرینی ازطریق روش پیمایش و پرسشگری ازجامعه اماری تحقیق که شامل ۱۰۰ نفرازکارکنان شرکت ایران خودرو دیزل شرکت گواه بوده انجام شد هاست تحلیل آماری نتایج بدست آمده نشان داد که فرضیه تحقیق قابل اثبات است و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت با توسعه کارآفرینی درشرکت ایران خودرو دیزل – گواه رابطه معناداری دارد.