سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه پورنبی درزی – دانشجوی کارشناسی معماری

چکیده:

مقوله ای به نام هویت سابقه ای بس دیرینه دارد ان زمان که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی خود دربرابر طبیعت و ماورا طبیعت پاسخگو باشد هویت تولد یافت هویت پاسخی به پرسشهایی چون ماچه هستیم؟ به کجا تعلق داریم؟ به کجا می رویم ؟ است که با توجه به فرهنگها ادیان و مذاهب درملل و کشورهای مختلف اشکال گوناگونی دارد درمقاله حاضر به بحرانهایی که گریبانگیر این حقیقت مهم درمعماری شده پرداخته شده است این مقاله درنهایت به این نتیجه می رسد که نوگرایی یافتن پاسخ مناسب برای زمان ومکان به ارزشهای فرهنگی و بهره گیری از آرا و تجارب پیشینیان و تکامل بخشیدن آنهاست و بیش از انکه معطوف به گذشته باشد به ایدئولوژی و بینش افراد مرتب طو زمان حال را نیز دربرمیگیرد و برای بهره مندی از آن باید به ریشه های نیازهای فردی و اجتماعی درمحیط و طراحی و ساخت بناها توجه داشت.