سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسانه خواجوندخوشلی – دکتری روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه م

چکیده:

از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت بازی با مهارت های ادراکی حرکتی در افزایش رشد شناختی و رشد -یادگیری دانش اموزان کم توان ذهنی اموزش پذیر بالا با بهره هوشی ۸۵ ۳۵ بوده است . آازمودنی های این – پژوهش شامل ۱۱۵ کودک عقب مانده ذهنی ) ۳۵ نفر گروه ازمایشی و ۳۵ نفرگروه کنترل( از هر دو جنس و در هرگروه ۷۰ نفر دختر و ۷۰ نفر پسر بودند روش نمونه ها از بین مدارس استثنایی و مراکز توانبخشی به صورتتصادفی ساده انتخاب شد اند. گروه اموزشی به صورت ۱۸ جلسه انفرادی و ۱۸ جلسه گروهی به مدت ۰ ماه اموزش دیدند. طرح پژوهشی از نوع تجربی به صورت پیش ازمون پس ازمون با گروه کنترل بود. ابزار تحقیق – مورد استفاده شامل ازمون گودیناف، بندر گشتالت و ازمون چک لیست فعالیت بازی در کودکان عقب مانده ذهنی ) PACK-MR ( برای سنجش هوش، بررسی ناهماهنگی های موجود در شیوه ادراک و کنترل میزان پختگیدر کنشهای دیداری حرکتی و میزان اسیب های مغزی جهت دسته بندی اموزشی برای بهرمندی از انواع مختلف فعالیت بازی بوده است. روند پژوهش بر مبنا ی کودکانی بود که در ایتم های مختلف ازمون چک لیست فعالیت بازی در کودکان عقب مانده ذهنی کمتر از یک سوم امتیاز را کسب می نمودند. یا فته های پژوهشی نشان داد که مداخله ازمایشی فعالیت بازی بر اساس روش ادراکی حرکتی برای کودکان غقب مانده ذهنی اموزش پذیر در – مقایسه با گروه کنترل تاثیر معنا داری داشته است بعلاوه تجزیه و تحلیلی ویزگی ازمودنی ها و توانمندی انها در طول مداخلات تجربی نشان داد که هر چه فرد از بهره ی هوشی و شناخت ضعیف تری برخوردار باشد، در بعد هماهنگی، چالاکی و چابکی و انعطاف پذیری حرکتی با مشکل جدی تری روبرو خواهد بود. و ویژگی هایجسمانی و حرکتی، ارتباط بسیار بالایی با قدرت شناخت دارد. بنابراین وجود مشکلات جسمانی و تعادلی یکی از بارزترین خصوصیاتی است که در کودکان کم توان ذهنی همراه با ضعف شناختی مشاهده می گردد