سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدعلیزاده گنجی – دانشگاه لرستان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه معدن
کیانوش بارانی بیرانوند – دانشگاه لرستان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه معدن

چکیده:

در این تحقیق تأثیر پارامترهای غلظت اسید سولفوریک، درصد جامد پالپ، زمان لیچ و اندازه ذرات بر فرآیند لیچینگ کانه اکسیده روی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد نیاز برای انجام آزمایشها از ذخیره اکسیدی معدن روی انگوران تهیه شد. طراحی آزمایشها به روش تاگوچی و تجزیه و تحلیل آنها با روش ANOVA صورت گرفت. با در نظر گرفتن سه سطح برای هر یک از پارامترهای یاد شده بر اساس پیشنهاد تاگوچی، آرایه (L(9 به عنوان طرح کلی آزمایشها انتخاب شد. نتایج نشان داد که درصد تأثیر پارامترهای درصد جامد پالپ و غلظت اسید سولفوریک بر روی بازیابی روی به ترتیب ۸۱/۳۵ و ۱۸/۱۷ درصد است و تأثیر پارامترهای زمان (۰/۳۱۱۳ درصد) و اندازه ذرات (۰/۱۶۳ درصد) بر روی بازیابی روی ناچیز است. محدوده بازیابی مورد انتظار برای بازیابی روی در بهترین شرایط با سطح اعتماد ۹۹ درصد بین ۹۲/۲ تا ۹۹/۲ درصد برآورد شد. جهت تأیید نتایج پیشنهادی تاگوچی یک آزمایش تکمیلی در بهترین شرایط پیشنهادی (غلظت اسید سولفوریک ۲۰۰ گرم بر لیتر، درصد جامد پالپ ۲۰ درصد و زمان ۳۰ دقیقه، اندازه ذرات ۱۰۰ درصد زیر ۱۰۰۰ میکرون، (d(-8 حدود ۶۰۰ میکرون )انجام گرفت. نتایج نشان داد که تحت شرایط یاد شده بازیابی لیچینگ روی ۹۴/۶۲ درصد است که توافق بسیار خوبی با شرایط بهینه پیشنهادی دارد که این مؤید صحت طراحی آزمایشها و نتایج می باشد.