سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود اسکندری نسب – استادیار گروه مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده صنعت و

چکیده:

درفراوری زغال سنگ جداسازی بخشهای ابعادی حدود ۱ میلی متر همواره مشکل است زیرا کارایی روشهای فلوتاسیون و جیگ برای این بخشهای ابعادی پایین است دراین تحقیق امکان فراوری این بخشهای ابعادی توسط میزلرزان مورد بررسی قرارگرفته است درابتدا با انجام یک سری آزمایش تک متغیری مشخص شد که افزایش فرکانس منج ربه کاهش کارایی جدایش میز می شود همچنین با مطالعه محدوده ها یمختلف دانه بندی بین ۰تا۲ میلی متر حداکثر کارایی جدایش برای محدود دانه بندی حدود ۱ میلی متر حاصل شد سپس با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریلی جزئی L8 تاثیر عوامل فرکانس شیب طولی و شیب عرضی میز برروی جدایش ذرات زغال سنگ با اندازه ۰/۸تا۱/۵ میلی متر مورد بررسی قرارگرفت با تحلیل نتایج طرح ازمایش توسط نرم افزار DX8 مشخص شد که متغیرهای تاثیر متقابل شیب طولی و شیب عرضی شیب عرضی شیب طولی تاثیر متقابل شیب طولی و فرکانس به ترتیب با مقدار ۱/۳۲و۱/۲۲-و۰/۸۶و۰/۸۱- بیشترین تاثیر برکارایی جدایش این بخش ابعادی زغال سنگ دارند.