سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
علیرضا عظیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مصطفی طباطبایی قمشه ای – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
آرش کمالی – مهندس فرآیند – پالایشگاه چهارم پارس جنوبی

چکیده:

حذف مرکاپتانها از جریانهای هیدروکربنی توسط روشهای گوناگونی انجام میپذیرد. استفاده از محلول سودسوزآور، آمین و بسترهای غربال ملکولی از جمله پرکاربردترین روشها هستند. در صنایع نفت و گاز کشور ما، اغلب جهت حذف مرکاپتانهای سبک از روش شستشو با محلول کاستیک نسبتاً رقیق استفاده میشود. در این مقاله تئوری این فرآیند و روشهای بهینهسازی واحدهای عملیاتی که از این فرآیند بهره میبرند به صورت رفععیب بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که حذف مرکاپتانها توسط شستشو با محلول سودسوزآور به دو بخش تقسیم میشود. نخست تفکیک مرکاپتانها در آب و سپس انجام واکنش با سودسوزآور. بخش اول، جزئی از خواص ذاتی مرکاپتانها میباشد؛ اما وضعیت بخش دوم فرآیند را میتوان به وسیلهی فراهم آوردن محیط قلیایی مناسب، اجتناب از ورود ترکیبات اسیدی قویتر از مرکاپتان و کنترل دما در برج جذب بهبود بخشید