سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا غفوریان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی باقریان کلات – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی اکبر عباسی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

بخشی از جریان آب رودخانه ها در حین حرکت به بستر رودخانه ها نفوذ می نماید. میزان آب نفوذ یافتهه بهه بسهتر یک رودخانه، به ویژگیهای مختلف رودخانه بستگی دارد. همواره این سوال مطرح بوده که از میزان آب در حهال جریهاندر یک رودخانه، چه مقدار آن به بستر رودخانه نفوذ کرده و در صورت فراهم بهودن سهایر شهرایآ، آبههای زیرزمینی را تغذیه می کند؟ در این ارتباط تعدادی از رودخانه های بخه جنهوبی حوضهه آبریهز کشهف رود شهام فریهزی، زشهک)شاندیز( و گلستان، واقع در شمال ارتفاعات بینالود، انتخاب شده و با اندازه گیهری مستقیم دبهی جریهان در دبهی ههای مختلف با دستگاه سرعت سنج )مولینه(، در ابتدا و انتهای بازه ای از رودخانه واقع در ابتدای مخهروط افکنهه پهایین دسهتهر رودخانه، میزان نفوذ آب به بستر رودخانه ها با استفاده از تفاض مقادیر دبی در ابتدا و انتهای بازه، محاسهبه گردی د. رابطه نمایی معنی داری بین مقادیر دبی و درصد نفوذ در هر کیلومتر طول بستر برای رودخانه های تحت بررسی بدس ت آمد. نتایج نشان داد با افزای دبی، میزان درصد نفوذ در هر کیلومتر طول بستر کاه می یابد. هم چنین میزان شدتنفوذپذیری از غرب به طرف شرق به ترتیب در رودخانه فریزی بیشترین و در رودخانه گلستان، کمترین مقدار است.