سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محسن کیا – دانشجوی دکترای برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
نیما کیا – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران-کرج
محمد آقا شفیعی – استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

با گسترش شهرهای بزرگ، تقاضای روز افزون مصرف کنندگان، هزینه بالای ایجاد شبکه های الکتریکی جدید، مشکلات مکانی و بسیاری مسائل دیگر استفاده از نیروگاههای کوچک تولید پراکنده رایج شده است. با وجود تکنولوژیهای متنوع و متفاوت برای انواع تولیدات پراکنده، محدودیت در سرمایهگذاری روی تمام این تکنولوژیها به خاطر محدودیت در منابع ملی و وجود برخی الزامات برای انواع تولیدات پراکنده، اولویت بندی و انتخاب تکنولوژیهای بهتر در کشور از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. هدف این مقاله ارزیابی جذابیت تکنولوژیهای تولید پراکنده در کشور با پیش فرض اینکه حمایت دولت از تولیدات پراکنده که سوخت فسیلی مصرف می کنند حذف شد، می باشد. این موضوع، یک مسأله تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است که میتوان آن را با بهکارگیری یکی از تکنیکهای این مبحث، حل نمود. با توجه به مزیت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، در این مقاله از روش مذکور به منظور ارزیابی و رتبهبندی تکنولوژیهای تولید پراکنده استفاده شده است. برای درنظرگرفتن نظرات غیرقطعی تصمیمگیرندگان، روش سلسله مراتبی فازی FAHP به عنوان ابزار ارزیابی بهکار گرفته شده است. نتایج بهدست آمده از مطالعه انجام شده، نشان میدهد که روش مذکور، یک ابزار کارآ به منظور درنظرگرفتن عدم قطعیت مطرح در مسائل MCDM بوده است.