سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن حدیقه جوانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
محمد صدیق باور – کارشناس ارشد عمران- برنامه ریزی حمل و نقل
محسن صیادی – کارشناستسهیلات ایمنی سازمان حمل و نقل ترافیکشهرداری شیراز

چکیده:

گسترش شهرنشینی و توسعه شهری،باعث افزایش تقاضای استفاده از خودروگردیده که این امر باعث گسترش معابر درون شهری و به طبع آن افزایش میزان اهمیت موضوع ایمن سازی و بازرسی ایمنیمعابرمیگردد.آمارهای تکان دهنده تصادفات و خسارات مالی و جانی ناشی از آنها، متولیان و کارشناسان امر را براین داشته که نسبت به انجام مطالعات مورد نظر و ارائه راهکارهای مناسب اقدام نمایند اگر چهکشورهای در حال توسعه، تنها دارای یک سوم حجم وسایل نقلیه جهان میباشد، ولی بیش از دوسوم قربانیان تصادفات، در این کشورها (کشورهای با سطح درآمد کم تا متوسط) میباشند. درکشورهایپیشرفته، تحقیقات وسیعی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی راجع به علل وقوع تصادفات وروشهای جلوگیری از آنها، انجام شده است .اما در کشورهای در حال توسعه، علیرغم روند افزایندهتعداد و سرعتوسایل نقلیه و رشد بی رویه جمعیت که ضرورت این افزایش را تشدید نموده است،میزان و کیفیت تسهیلات درون شهری و برون شهری به طور متناسب بهبود نیافته و استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه درحد مطلوبی رشد نکرده اند . به این منظور، این مقاله بعد از بیان مفهوم ایمن سازی و بازرسی ایمنی، سعی در بررسی منطقهای در حرکت ایجاد معابر ایمن نموده و شاخصهایی را برای تحقق این مهم ارائه میکند.