سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی صدوق نیری – عضو هیأت علمی گروه شیلات- دانشکده علوم دریایی- دانشگاه دریانوردی و علو
محمدتقی رونق – عضو هیأت علمی گروه زیست دریا – دانشکده علوم دریایی- دانشگاه علوم و فنون
گیلان عطاران – عضو هیأت علمی گروه زیست دریا – دانشکده علوم دریایی- دانشگاه دریانوردی
رضوان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی سلولی تکوینی- دانشکده علوم- دان

چکیده:

در این تحقیق دو منطقه صیادی از خلیج فارس بنامهای بندر هندیجان (بحرکان) در استان خوزستان و بندر دیلم در استان بوشهر موردمطالعه قرار گرفتند . در فصل تابستان ۱۳۸۷ با صیادانی که به وسیل ه قایق ص یادی و با تور ترال کف به صید میگو و ماهیان کفزی به فاصله ۲تا ۵ مایلی ساحل می پرداختند همراه شده و از صید آنها، به صورت تصادفی تعداد ۵۰ نمونه ماهی کفشک با نام علمی Euryglossa orientalis از خانوادهSoleidae از بنادر هند یجان و د یلم برداشته شد و به آز مایشگاه منتقل گردی ده و تا انجام مراحل آزمایش در فریزر در دمای ۲۰- نگهداری شدند .بلافاصله بعد از زیست سنجی، ماهیها در سینی تشریح قرار گرفته و با استفاده از اسکالپل ضد زنگ جهت خارج نمودن بافتهای مورد نظر کالبد شکافی شدند . ابتدا پس از برداشتن پوست سطح پشتی آنها، عضلات (بخش خوراکی) وسپس با قطع سرپوش آبششی، آبششهای آنها و در نهایت بافت کبدی ماهیها جدا و سپس هر یک از بافتها بطور جداگانه به داخل پتری دیش گذاشته شده و در آون ۱۱۰° تا رسیدن به وزن ثابت خشک گردیدند . بافتهای خشک شده را بوسیله هاون شیشه ای به صورت پودر در آورده و به یک گرم از هر یک از بافتهاCC 10 اسید نیتریک ۶۵ % اضافه گردید تا هضم کامل انجام پذیرد. سپس نمونه ها فیلتر گردیده و با آب دیونیزه دو بار تقطیر حجم نمونه ها بهCC25 رسانده شد. پس از این مراحل غلظت فلزات سنگین Cd, Pb, Cu نمونه های آماده شده توسط دستگاه جذب اتمیAAS)مدلUnicam,919 مورد سنجش قرار گرفت.عناصر کادمیوم، سرب و مس در هر یک از دو منطقه هندیجان و دیلم در فصل تابستان در بین سه بافت آبشش، کبد و عضله ماهیان نمایا نگر اختلاف معنی دار می باشند