سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشد باغبانی
حمیدرضا بهرامی – عضوهیئت علمی
مهرداد سلجوقی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
ابراهیم ذاکری – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

این بررسی به منظور یافتن بهترین ترکیب پایه و پیوندک برای ارقام نارنگی که در منطقه سازگار باشد در ایستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ رقم پیوندی شامل: نارنگی سیاهو، اورلاندوتانجلو و مینه اولاتانجلو که در کرت اصلی و ارقام پایه تجارتی شامل: ولکامریانا، رانگپورلایم، بکرایی، نارنج و لیموترش که در کرت فرعی قرار داشتند، به اجرا درآمد. از هر ترکیب پایه و پیوندک سه اصله نهال در هر پلات با فاصله ۶×۶ در چهار تکرار و در مجموع ۱۸۰ اصله نهال کاشته شد. پس از استقرار نهالها در سال ۸۷ عملیات پیوند روی آنها انجام شد که به دلیل سرمای شدید زمستان پیوندکها خشک شدند. عملیات پیوندزنی مجدداً در مهر ۸۸ انجام و نهالها با پلاستیک پوشانده شد و در اردیبهشت ۸۹ درصد گیرایی پیوند و طول پیوندک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد اورلاندوتانجلو بیشترین درصد گیرایی پیوند را روی پایه های بکرایی و لیموترش و بیشترین طول پیوندک را روی پایه لیموترش داشت. مینه اولاتانجلو بیشترین درصد گیرایی پیوند را روی پای ههای لیموترش ، رانگپورلایم و ولکامرلمون و بیشترین طول پیوندک را روی پایه لیموترش داشت. نارنگی سیاهو بیشترین درصد گیرایی پیوند را روی پایه نارنج و بیشترین طول پیوندک را روی پایه ولکامرلمون داشت