سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر قندی – کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

تفکیک صفات دردورگها ازنسل دوم F2 شروع و تانسلهای پنجم یا ششم ادامه مییابد دراین مرحله ترکیبهای متنوعی بین ویژگیهای پدری و مادری ایجاد میگردد با بررسی تک تک بوته هادرمرحله رشد درشرایط تنش خشکی بوته هایی انتخاب میگردند که دارای ویژگیهای مطلوب پرمحصولی و متحمل به تنش خشکی باشند وانجام این گزینش تا دستیابی به لاینهای خالص و با ویژگیهای تثبیت شده ادامه می یابد. دراین بررسی که بهمدت ۳ سال زراعی ۸۶-۸۵تا۸۸-۸۷ درمنطقه مهاباد اردستان انجام گردید با استفاده از روشهای اصلاحی مدیفاید بالک (Modifid Bolk و شجره ای Pedigree method) از بین ۳۵توده F3 درشرایط تنش خشکی بودند انتخاب گردید لاینهای حاصله دراین طرح به منظور دستیابی به رقم اصلاح شده گندم متحمل به تنش خشکی درآزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی تحت شرایط تنش خشکی طرح جدید دیگر مورد بررسی قرارخواهند گرفت