سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز پولادرگ – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

خصوصی سازی فرایندی اجرایی مالی و حقوقی است که دولت ها دربسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات دراقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر درتعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار است خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی مالی و اجتماعی عملیات یک موسسه اقتصادی است تحقیق حاضردرصدد است تا ازطریق جمع آوری شواهد عینی به تعیین ارتباط بین خصوصی سازی و عملکردهای مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بپردازد هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی تاثیرات خصوصی سازی از طریق عرضه سهام به عموم دربورس اوراق بهادار تهران بربازدهی شرکت ها است دراین راستا فرضیه های تحقیق به قرار زیراست: بین خصوصی سازی بصورت عرضه عمومی اولیه دربورس اوراق بهادار تهران با نسبت بازده فروش رابطه معناداری وجود دارد بین خصوصی سازی بصورت عرضه عمومی اولیه دربورس اوراق بهادارت هران با نسبت بازده دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد بین خصوصی سازی بصورت عرضه عمومی اولیه دربورس اوراق بهادار تهران با نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.