سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباسعلی ابونوری – استادیار گروه اقتصاد نظری – دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسل
حامد رفیعی – دانشجوی دوره دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
منیره دودانگه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – مرکز
محمد میرلوحی – کارشناس ارشد کشاورزی گرایش زراعت دانشگاه تهران

چکیده:

باتوجه به اهمیت انرژی و بحث هدفمندی یارانه های انرژی در کشور، بحث پرداختن به روشهای نوین و پیشرفته در مدیریت گلخانه های کشور از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود. در همین راستا، این مطالعه به بررسی و ارزیابی گلخانه های خورشیدی در مقابل گلخانه های فسیلی در استانهای قزوین و البرز میپردازد. برای این منظور شاخصهای ارزش حال خالص(NPV) نسبت منفعت به هزینه (BCR)،و نرخ بازدهی داخلی(IRR) در دو حالت برای گلخانههای خورشیدی و فسیلی برآورد شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که گزینه گلخانه خورشیدی گزینه مناسبتری بوده است. ارزش حال خالص این گزینه (با فرض نرخ تنزیل ۱۴ درصد) ۱۳۲/۷۰۲ میلیون ریال نسبت منفعت به هزینه ۱/۴۷ و نرخ بازدهی داخلی ۲۲/۴۱ درصد برآورد شده است. این در حالی است که گزینه گلخانه فسیلی ارزش حال خالص ۱۸۰ / ۱۷میلیون ریال، نسبت منفعت به هزینه ۰۳۲ /۱و نرخ بازدهی داخلی ۱۶/۴۲ درصد را داراست. در نهایت تحلیل حساسیتهای لازم برای دو گزینه انجام گرفت که مؤید برتری گلخانههای خورشیدی به گلخانه های فسیلی بوده است