سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا مختاری اسکی – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی- دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرا
مجید نبوی – دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانششناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران
بهروز رسولی – دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران- دستیار پژوهشی آزمایشگاه پایش دیجیتالی، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت پورتال موجود مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی و ارائه مدل مفهومیبهینه برای آن است. تعیین کمبودها و نقاط ضعف پورتال، تعیین نقاط قوت پورتال، تعیین عوامل موثر بر کیفیت پورتال، ایجاد چارچوبینظری برای ارزیابی زیر پورتالهای وابسته به مؤسسه و ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت پورتال از دیگر اهدافی هستند که در این مقالهبه آنها پاسخ گفته خواهد شد. این پژوهش توصیفی بوده و از رویکرد کیفی و کمی برای انجام آن بهره گرفته شده است. با توجه به دومرحلهای بودن پژوهش، در مرحله اول مدلی برای ارزیابی پورتال تدوین و پیشنهاد شده و در مرحله دوم موردکاوی پورتال موسسهآموزش عالی علمی کاربردی صورت میگیرد. مدل مفهومی حاصل از این پژوهش دارای سه لایه است. لایه اول نشان میدهد که کیفیتتابعی از سه مفهوم استفادهپذیری، محتوا و خدمات است. هرکدام از مفاهیم خود دارای بعدهایی هستند که تقسیم بندی شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مخاطبان و گروه خبرگان وب این مؤسسه بیشترین وزن را به محتوای دانشگاهی، خدمات دانشگاهیو سپس دسترسپذیری دادهاند، در حالی که در وضعیت موجود بالاترین امتیازات متعلق به بعدهای مسیریابی، خدمات دولتی و محتوایدولتی است. به نظر میرسد، مهمترین نقطه ضعف پورتال را میتوان مربوط به حوزه حریم خصوصی دانست.