سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اله کرم احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سید سلیمان محمدی دوست – دکتری برنامه ریزی شهری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

مقاله حاضر با هدف سنجش کیفیت محیط شهری و با انگیزه ارائه یک مدل به منظور ارزیابی کیفیت محیط شهری شهر یاسوج طراحی شده است و سعی بر آن دارد که با توصیف و تبیین مفهوم کیفیت محیط، شاخصهای تأثیرگذار بر آن و همچنین نحوه سنجش این مفهوم را در محیط شهری شهر یاسوج بررسی کند. مبانی نظری تحقیق و عوامل و مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیط، برگرفته از آرای اندیشمندانی چون لینچ، اپل یارد. نسر و دیگران درباره مقوله کیفیت محیط شهری و عناصر سازنده آن است: و مدل ارزیابی کیفیت محیط در قالب مؤلفههای اصلی کالبدی فضایی، کیفیت اقتصادی، کیفیت اجتماعی و سلامت جسمانی به صورت سلسله مراتبی ایجاد گردیده است. روش تحقیق تحلیلی توصیفی است و به منظور ارزیابی نهایی و تحلیل داده ها از روش AHP بهره گرفته شده است. شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی بر پایه بررسی های عینی محقق و تکمیل پرسشنامه از ساکنان و مسئولان بوده است. نتایج نشان داد که میزان رضایت شهروندان از کیفیت محیط در شهر یاسوج در حد مطلوبی قرار ندارد. البته در دو سطح محیط شهری و محیط سکونتی شهر یاسوج شرایط کمی متفاوت است؛ به طوری که کیفیت محیط سکونتی درسطح بالاتری نسبت به کیفیت محیط شهری قراردارد.