سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین
راضیه بابامیر – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
یحیی میرزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین
سجاد پور اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق، خصوصیات شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت نوترگی در غرب ایذه، استان خوزستان با توجه به مناسب بودن آب برای شرب و کشاورزی مورد بررسی قرارگرفته است. نوزده نمونه آب زیرزمینی برداشت و از لحاظ Ph هدایت الکتریکی TDS سختی کل، کلسیم، منیزیم، بیکربنات، کلر، سدیم، پتاسیم و سولفات آنالیز شیمیایی گردید. مقادیر آنالیز شده با دیاگرامهای شولر و ویلکوکس مقایسه و مشاهده گردید که اکثر نمونهها از لحاظ شرب و کشاورزی مناسب هستند. برای درک توزیع فضایی مناطق مناسب و نامناسب، از نرم افزار ۱۰ Arc GIS استفاده و لایههای اطلاعاتی تهیه گردید. نهایتاً، تحلیل همپوشانی به منظور تعیین محلهای نامناسب، بر اساس نمودارهای شولر و ویلکوکس صورت گرفت. نقشه نهایی نشان میدهد که منطقه نامناسب در جنوب منطقه مورد مطالعه قرار دارد.