سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم زلقی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری
الهه زلقی – کارشناس ارشد محیط زیست
لیلا ولی پور – کارشناس اقتصاد کشاورزی

چکیده:

ازانجاییکه آبها بیش از۷۰درصد محیط زیست ما را تشکیل میدهد و از این مقدار تنها ۳درصد سهم آبهای شیرین و درصد ناچیزی ازآن به آبهای پشت سدها مربوط است لذا مخازن آبی درپشت سدها ازمهمترین اکوسیستم های آب شیرین میباشند و این اکوسیستم ها نقش عمده ای را درفعالیت ها و زندگی انسان ها ایفا نموده و خود آ«ها نیز تحت تاثیر اقدامات گوناگون قرارمی گیرند لذا باید حفاظت از ین منابع ارزشمند از طریق نظارت مستمر بردریاچه و بررسی کیفیت آب آنها بصورت دوره ای صورت گیرد جهت مطالعات لیمنولوژی دریاچه سددز از آبان ۸۶ الی مهر ۸۷ ۳ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید ایستگاه اول نمونه برداری درپشت تاج سدایستگاه دوم نمونه برداری درروبروی روستای پامنار و ایستگاه سوم نمونه برداری درمحل ورود رودخانه دز به دریاچه سددز می باشد برای برداشت آب دریاچه از عمق مختلف ازبطری نانسن استفاده گردید برای سنجش پارامترهایی نظیر DO ، pH ، EC و دمای آب از دستگاه سنجنده هوریبا مدل U10استفاده شد.