سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه هاشمی دموچالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
آرش یارمحمدی توسکی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا
علی ماشین چیان مرادی – هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا فاطمی – هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین مطالعه استانداردهای آلاینده های معدنی در آب دریا و موجودات دریایی درکشورهای مختلف و ایران گردآوری شده است برای انجام این تحقیق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است به این منظور با استفاده از سایتهای مختلفی از جمله سایتهای مربوط به سازمان بهداشت جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا استفاده از کتابخانه های عمومی و تخصصی از جمله کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست تهران و همچنین کتابخانه های موسسه استاندارد و ت حقیقات صنعتی ایران و یا با مراجعه به این سازمان ها استانددارهای آلاینده های معدنی در آب دریا و موجودات دریایی را گردآوری نموده و مقدار این استانداردها در جدولی تنظیم گردید سپس برای هریک از الاینده ها بطور جداگانه میانگین درنظر گرفته شد این میانگینهای بدست آمده با استاندارد آلاینده های معدنی درایران درصورت موجود بودن مورد مقایسه قرارگرفت همچنین حداثل و حداکثر حدمجاز استانداردهای آلاینده های معدنی ارایه شده است که نشان دهنده دامنه تغییرات استانداردهای ارایه شده توسط کشورهای مختلف می باشد.