سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صفیه حاضری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده:

موقعیت درحال تحول زنان درموازنه قدرتبا مردان دستخوش نوعی دگرگونی استکهدرعصرحاضر درساختارجوامع تاثیر میگذارد با جهانی شدن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ارتقای آگاهی زنان درزمینههای گوناگون مساوات طلبی درروابط دو جنس درجوامع مختلف فزونی یافته است این پدیده به افزایش حقوق و قدرت زنان درحوزه های عمومی و خصوصی زندگی منجر شده است دراین راستا چندسالی است که پروژه پارکهای بانون دربرخی مادرشهرهای ایران جهت رفاه حل بانوان ایرانی به اجرا درآمده است با توجه به اینکه نیمی از شهروندان را بانوان تشکیل میدهند دردهه های اخیر درکشورهایتوسعه یافته و نیزدرحال توسعه ازجمله ایران توجه به نیازهای ویژه بانوان از سوی برنامه ریزان شهری مطرح شدهاست پارکها و فضاهای سبز مختص بانوان به عنوان یکی از مهمترین مراکز خدمات رفاهی و تفریحی بوده است که علاوهبرجنبه بهداشتی و روانی درتوسعه پایدارشهری و بهبود کیفیت زندگی بانوان از اهمیت بالایی برخوردار است.