سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا دلفیه – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکرباشی –
بهرام اندرزیان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون مدلهای کامپیوتری در کمک به شناخت بهتر سیستمهای کشاورزی و همچنین بهبود تصمیمگیری های مدیریتی- زراعی، تحقیق حاضر طراحی و اجرا گردید. در این تحقیق مدلCERES-Maize برای ذرت رقم ۶۰۴ SC- مورد واسنجی و بررسی صحت واقع گردید. دادههای مورد نیاز این آزمایش از یکی از آزمایشهای زراعی انجام شده در سال ۱۳۶۹ در مزرعه آزمایشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز استخراج گردید. پس از بهدست آمدن ضرایبژنتیکی، نتایج ارزیابی مدل با استفاده از شاخصهای آماریMAE و RMSEنشان داد که مدل قادر است با دقت بالایی پارامترهایرشد و نمو و مراحل فنولوژیک را پیش بینی نماید. به طوری که شاخصهای ذکرشده برای زمان گردهافشانی، زمان رسیدگی فیزیولوژیکی، عملکرد دانه و عملکرد ماده خشک، کمتر از ۱۰ درصد میانگین دادههای مشاهدهشده بودند.