سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشىاسی رشت معماری داوشگا س رً ت رُان )عض تاشگا پژی شَگران ج اًن(

چکیده:

محیط متلاطم امروز روند روبرشدی را درسازمان ها برای انجام کارها بصورت تیمی و گروهی ایجاد نموده است امروزه سازمان ها بدنبال افرادی هستند که بتوانند بصورت گروهی عملکرد مطلوبی داشته باشند و از طرفی توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی را نیز دارا باشند محیط کار امروز نیاز به افرادی دارد که به فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایرفرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند برای این منظور افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند توانایی فرد برای تطبیق با ارزشها سنتها و آداب و رسوم متفاوت از انچه به آنها عادت کرده است و کارکردن دریک محیط متفاوت فرهنگی معرف هوش فرهنگی است این مقاله بدنبال بررسی رابطه بین اثربخشی گروه و هوشفرهنگی است لازم بذکر است این مقاله اولین درنوع خود درخصوص بررسی رابطه بین اثربخشی گروهی و هوش فرهنگی است که می تواند راهگشای بسیاری از مدیران درایجاد گروه های اثربخش در سازمان باشد.