سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)
مژگان رضاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ا

چکیده:

توسعه پایدار شهری، توسعه ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است . از اینرو مفهوم در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است . در این میان ضرورت پایداری از آنجایی مهم م ی نماید که وابستگی متقابل میان امنیت و امنیت شهری پرداختن به موضوع توسعه اجتناب ناپذیر است .امنیت زمینه ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و هم از این عناصر تأثیر میپذیرد .رویکردهای سنتی در باب امنیت شهری عمدتاً به طور یکسویه ای به جرائم و بزه ک اری های شهری و یا معلول ها معطوف بوده ؛ در حالی که امنیت مقوله ای چندوجهی است و در چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا میده د .امروزه کلان شهر تهران با در بر گرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور ، مهم ترین قطب جمعیتی کشور است . تهران با توجه به نظام متمرکز سیاسی – ادا ری، مقر کلیه نهادهای تصمیم گیرنده و مدیران عالیرتبه بوده و نقش اصلی را در مدیریت اقتصاد ملی ایفاء می کند . لذا بروز ناپایداری های امنیتی در تهران می تواند امنیت ملی را در عرصه های گوناگون به مخاطره اندازد. هدف از این مقاله بررسی ناپایدار ی های امنیتی تهران بر اساس شاخص های توسعه پاید ار شهری و ارائه نگرش نوین در سا ماندهی فضای امنیتی کلان شهری می باشد . نتیجه بررسی شاخص ها نشان می دهد که تهران در زمینه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی با ناپایداری امنیتی مواجه است.