سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی معماری

چکیده:

تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران و از جمله تالابهای با اهمیت بین المللی است که درحوضه آبریز رودخانه جراحی و درشمال خلیج فارس قرار دارد این تالاب با برخورداری از تنوع زیستی بالا نقش مهمی درعملکرد هیدرولوژیکی منطقه و خلیج فارس ایفا میکند درسالهای اینده رژیم آبی تالاب توسط استحصال آب برای طرح های توسعه بالادست و ورود زهاب واحدهای نیشکر و آبیاری درمعرض تغییرات کمی و کیفی قرار خواهد گرفت براوردنیاز آب زیست محیطی تالاب و لحاظ نمودن آن دربهره برداری از طرح های توسعه حوضه آبریز می تواند منجر به حفاظت از عملکردهای اکولوژیکی و هیدرولوژیکیآن گردد دراین مقاله نیاز آب زیست محیطی تالاب در قالب یک روش جامع ۱۳۶۷ با استفاده از داده های سنجش از برآورد شده است تغییرات سطح آب و پوشش گیاهی تالاب طی سالهای ۱۳۸۰ دورپایش و سپس با توسعه روابط سطح آب ـ پوشش گیاهی و سطح اب فراوانی پرندگان مهاجر رژیم آبی مطلوب وضعیت سلامت تالاب به منظور ارضای ملاحظات کمیت و WHI تالاب تعریف گردید. درنهایت با تعریف شاخص کمی کیفیت آب مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد از آنجا که سطح آب تالاب با احتمال تجمعی ۶۰ درصد می تواند حداقل آورد تاریخی تالاب شرایط غرقاب مناسب نیازمندیهای پوشش گیاهی و گونه درمعرض خطر پرندگان تالاب را تامین نماید.