سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اشکبوس – دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل
اکبر کیانی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل

چکیده:

تعاملات گردشگری در سطح شهرها سبب گسترش و ترویج فرهنگ های مختلف می گردد، اندیشمندان و دست اندرکاران امور گردشگری تلاش می نمایند که از تعاملات موجود در سطح شبکه گردشگری به سود شهرها بهره مند گردند. با توجه به این که شهرها پایه و اساس شبکه گردشگری است، امروزه تخصیص و گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی به ویژه فضاهای گردشگری ضروری می نماید. در این فضاها، روش های تقویت و ترویج فرهنگ عمومی می بایست به طور علمی بررسی و ارزیابی گردند. بر این اساس هدف مقاله حاضر، شناخت پتانسیل های گردشگری شهر یاسوج است به گونه های که بتوانند در تقویت و ترویج فرهنگ بومی نقش مؤثر و مفیدی را برای شبکه گردشگری شهر یاسوج فراهم نمایند. از این رو، برنامه ریزی اوقات فراغت متناسب با فرهنگ یاسوج مد نظر قرار گرفته سپس تأمین اهداف فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جهت اعمال نقش مؤثر در تعادل بخشی به گذران فراغت تأمین سلامت جسمی و روانی جوامع و ترویج فرهنگ بومی مد نظر قرار گرفته است. به سبب وجود ابعاد و زمینه های متعدد و مؤثر در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری، گردشگری از امور حساس، پیچیده و چند وجهی است که توجه ویژه ی مدیران شهری را می طلبد. در این مقاله تلاش شده است شهر یاسوج به عنوان یکی از مراکز گردشگری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا از ویژگی ها و امکانات خاص خود سود برده و از مزایای جلب توریست شهری بهره گیرد. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و بررسی های میدانی می باشد. با استفاده از ابزار پرسشنامه و بررسی های میدانی ابعاد مختلف گردشگری در سطح شهر یاسوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از نرم افزارهای آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای اجرای عملیات، نمای خروجی ها و تحلیل وضعیت ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد؛ با توجه به چهار پیامد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی، در امر گردشگری می تان از طریق گردشگری شهری هویت قومی و بومی را معرفی و هنرهای سنتی و ادبیات عمومی را تقویت نمود.