سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل خسروپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
مازیار حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
سیدانور حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
درنا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یزد

چکیده:

بدون شک زادآوری و تضمین استمرار و پایداری جنگل یکی از مهمترین جنبههای مدیریت پایدار جنگلهاست و توجه به آن میبایست در الویت طرحهای جنگلداری قرار گیرد. با توجه به اهمیت و نقش جنگلهای شمال کشور از لحاظ اجتمایی – اقتصادی و اکولوژیکی، لزوم مطالعات جامع و گسترده در زمینه زادآوری این جنگلها وجود دارد، با این هدف بخش پاتم از جنگلهای خیرودکنار جهت مطالعه انتخاب شد. آماربرداری به روش سیستماتیک – تصادفی با شبکهی آماربرداری با ابعاد ۲*۱۵۰متر با قطعات نمونه دایرهای شکل با ابعاد ۳*۳ آری آماربرداری و در هر قطعه نمونه مشخصههای درختان مادری، تعداد نهال به تفکیک گونه و ارتفاع نهال (کمتر از ۱ متر و بیشتر از ۱ متر) برداشت شد. آنالیز دادهها با برنامه SPSS16 انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد زادآوری (نهال) به ترتیب، ممرز ( ۵ درصد) ، راش ( ۱۰ درصد)، افرا ( ۲۳ درصد)، شیردار ( ۶ درصد)، انجیلی ۲/۸ درصد)، خرمندی ( ۲ درصد) و قسمت- های بدون نهال ۷ درصد میباشد، سه گو.نه ممرز، راش و افرا ۸۳ درصد زادآوری را به خود اختصاص داده و ۵۲ درصد نهالها دارای ارتفاع زیر ۱ متر میباشند، پوشش علفی کف و گونه های مهاجم ( سرخس ها و غیره )غنی بوده، عملیات پرورشی و برشهای بهداشتی و اصلاحی و حذف چرای دام جهت تقویت زادآوری ضروری است