سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید علوی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
حافظ گلستانی فر – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
بهزاد هیبتی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
عبدالله درگاهی –

چکیده:

اثرات آلودگی هوا برسلامت شاغلین یکی از مباحث مهم و منطبق بررسالت کارشناسان و متخصصان بهداشت می باشد درتولید فولاد به علت وجود کوره وذوب شدن مواد علاوه بربخارات فلزی گازهای مختلفی ممکن است متصاعد شوند تحقیق حاضر به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت آلاینده های هوای شرکت فولاد آذربایجان می باشد دراین تحقیق آلاینده شیمیایی گازها وبخارات میزان انتشار آلودگی هوا درکوره های مختلف و همچنین وضعیت الاینده هوا از جمله مونواکسید کربن ودی اکسید گوگرد سنجش و با استانداردهامقایسه گردید درسنجش گازهای خروجی از دودکش مقادیر میانگین برای ppm NO F21/3ppm CO151و۸/۳ ppm NO2 و اندازه گیری آلاینده های ذرات کل درواحد نورد ۴/۴mg/m3 و بارگیری کلمبر۴/۶mg/m3 می باشد همچنین مقادیر سنجش شده آلاینده هوا از جمله مونواکسید کربن ودیاکسید گوگرد پایینتر از مقادیر استاندارددرخط تولید شرکت می باشند