سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جاوید حیاتی – کارشناسارشد آبخیزداری؛ اداره کل امور عشایر فارس

چکیده:

ارزیابی پروژه های آبخیزداری امروزه از بنیادی ترین مسائلی استکه در کشورها به منظور برنامه ریزی های آتی در خصوصطرحهای اجرایی و مدیریت منابع طبیعی انجام می گیرد.کمی نمودن میزان تاثیر پروژه های آبخیزداری به وسیله اندازه گیری پارامتر های تعیین کننده و بررسی چگونگی دستیابی به اهداف اصلی و فرعی آبخیزداری، اولین گام اصولی در ارزیابی پروژه های آبخیزداری است. به همین دلیل ضرورت دارد در هر حوزه ای که طرحهایی اجرا شده، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق اثرات اقدامات بیولوژیکی جهتاحیاء پوششگیاهی از طریق کشت گیاهان مرتعی ، قرق و حفاظتآن و نقشآنها در کنترل رواناب و فرسایشو رسوب در حوضه شور و شیرین ( از زیرحوزه های حوزه آبخیز سد ایزدخواست) مورد بررسی قرار گرفت با استفاده از روشMPSIAC میزان رسوبدهی در واحد های کاری( رخساره ها) در حوزه مورد مطالعه بدست آمد و با محاسبه ضریب رسوبدهی SDR در هر واحد کاری، میزان فرسایشدر آنها نیز بدست آمد. در ارزیابی عملکرد کشت گیاهان مرتعی ، قرق و حفاظت آن و نیز اثر افزایشدرصد تاج پوششگیاهی در کنترل میزان فرسایشو رسوبدهی خاکدر مناطق قرق شده و با مقایسه اعداد قبل و بعد از قرق چنین استنباط می شود که با افزایشدرصد پوشش گیاهی از ۲۲ درصد به ۴۴ درصد ،میزان رسوبدهی بر اساسروشپسیاک اصلاح شده از ۵/۴۴تن در هکتار در سال به۴/۱۰تن در هکتار در سال تقلیل یافته است