سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غریب فاضل نیا – استادیار دانشگاه زابل
فاطمه پودینه دادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:

امروزه سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شاه کلید رشد و توسعه اقتصادی درهرکشوری محسوب می شود سرمایه گذاری دربیشترکشورها بویژه درکشورهای درحال توسعه توسط بخش خصوصی و دولتی انجام میگیرد با توجه به نقش مهمی که شهرها و نقاط مرزی می تواننددرپیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشند سرمایه گذاری دراین شهرها میتواند اهمیت خاصی داشته باشد که متاسفانه شهرهای مرزی سهم اندکی از کل سرمایه گذاری های کشور را به خود اختصاص میدههد یکی از اساسی ترین اهداف استقرار دولت ها فراهم ساختن رفاه و توسعه برای جامعه است اما درشهرهای مرزی موانع جدی برسرراه سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی وجود دارد روش استفاده دراین پژوهش پیمایشی و توصیفی تحلیلی بوده است که با بهره گیری ازمدلswot نتایج حاصله حاکی از آن است که سرمایه گذاری درشهرهای مرزی به خصوص منطقه مرزی سیستان با موانع جدی دراین زمینه روبروست