سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامبیز طالبی – استادیار و عضو ھیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تھران
سیده صدیقه جلالپور – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

در این مقاله فرایند انتقال فناوری پژو ۲۰۶ طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجائیکه مدلی کلی برای فرایند انتقال فناوری در صنعت خودرو موجود نبود و از میان فرایندهای موجود، مدلی را انتخاب کرده و ۴۱ معیار نیز برای هر مرحله از فرایند از مدل های انتقال فناوری اخذ شده و همگی به تأیید کارشناسان انتقال فناوری در ایران خودرو ، رسیده است.پس از آن پرسشنامه ای باز بر اساس معیارها طراحی شده و میان کلیه مدیران، کارشناسان و سرپرستان این پروژه توزیع شده و برای دقت بیشتر با یکایک آنها مصاحبه ای صورت گرفته شد. ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسش نامه ۰ ۸۷۳ بوده است. پس از توزیع، ۳۱ پرسشنامه جمع آوری و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. در پایان نتایج شناسایی و ارزیابی معیارها در جداولی در این مقاله پیوست و تحلیل شده هاست.