سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود نیلی – دانشیار گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهزاد عزیزی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی مدل کلی هیدراسیون مصالح سیمانی است که می تواند جهت پیش بینی روند افزایش دما و کنترل ترک خوردگی در سازه های بتنی مورد استفاده قرارگیرد درجه هیدراسیون توصیف کننده روند تشکیل محصولات هیدراسیونی متناسب با پیشرفت زمان می باشد و همچنین هر مخلوط بتنی دارای یک منحنی توسعه درجه هیدراسیون منحصر به خود است ازمایشهای گرماسنجی نیمه آدیاباتیک که در طی این تحقیق نیز برروی مخلوط های مختلف انجام شد یک روش غیرمستقیم اما مناسب جهت تعیین روند تشکیل محصولات هیدراسیونی می باشد توسط مدل نمایی پیشنهاد شده توسط Freiesleben & Pedersen و با داشتن مقادیر حساسیت دمایی انرژی فعالسازی Ea روند توسعه درجه هیدراسیون در دمای مبنا و کل گرمای آزاد شده ناشی از هیدراسیون مخلوط بتنی گرمای هیدراسیون سازه های بتنی تحت دماهای عمل آوری متفاوت می تواند مشخص شود.