سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه عطایی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

ازارزشهای تالاب می توان به تنظیم سیستم چرخش آب فضای مناسب برای چرخه زیست کنترل گسترش کویر تثبیت و تعدیل هوای مناطق اطراف جلوگیری از فرسایش سواحل دریاها استخراج مواد معدنی مصارف کشاورزی ودامی پرورش ماهی اشاره کرد که برای حفظ آن با توجه بهتنگناهای موجود نیاز به توسعه پایدار و برنامه ریزی است عمده ترین تنگناهای موجوددرحوضه گاوخونی کمبود آب ورودی از زاینده رود به تالاب و ورودی آلودگیهای مخرب است که توان اقتصادی و زیستی آن رابا یک سیرنزولی رو به رو ساخته است چنانچه این محدودیت ها از میان برودیا تعدیل شود چشم انداز آینده تالاب روشن امیدبخش و روبه توسعه خواهد بود توسعه پایدار تالاب موضوعی است که با توجه به خشک شدن رودخانه زاینده رود و تالاب دراثر خشکسالی سالهای اخیر برای اولین بار نظر محافل علمی دولتی و سیاسی را به خود جلب کرده است برنامه های توسعه کشاورزی صنعت شهرنشینی و احداث سد زاینده رود هرکدام به نوعی درایجاد این ناپایداری و برهم زدن تعادل زیست محیطی آن نقش داشته اند.