سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس امینی – استادیار دانشگاه اصفهان
داود جمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
حسین کماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

پسماند جزء لاینفک زندگی انسان است سالانه میلیون ها تن پسماند درکشورتولید می شود که درصورت مدیریت کارآمد علاوه بر صرفه جویی قابل توجه اقتصادی دربهسازی و نیز امرحفاظت از محیط زیست کمک فراوانی خواهد شد یکیا زمسائل و مشکلات عمده درتمامی شهرها و روستاها بحث پسماندها ونحوه مدیریت آن می باشد یکی از معضلات مهم روستانشینی روند رو به رشد تولید زباله می باشد جهت رفع این معضل باید چاره ای اندیشیده و با استفاده از روشهای مناسب نسبت به کاهش تولید و برگشت این مواد به چرخه تولید اقدام نمود هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران روستایی درمدیریت پسماندهای روستایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان روانسر می باشداین مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جهت گردآوری داده ها از عملیات میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای بخش مرکزی شهرستان روانسر تشکیل میدهد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۵۸ نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد وداده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار sPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .