سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود آریان نژاد – دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر گروه عمران شوشتر ایران
سیدمحمود جزایری مقدس – دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر گروه عمران شوشتر ایران

چکیده:

سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث و یا تکمیل پروژههای عمرانی میگردد. با این وجود، تاخیر در پروژههای عمرانی یکی از متداولترین مسائل و مشکلات در اجرای اینگونه پروژهها است . به همین دلیل شناسایی و تحلیل علل تاخیرات امری ضروری به نظر میرسد. غالب بررسیهای بهعمل آمده برای شناسایی و تحلیل عوامل ایجاد تاخیرات در پروژههای عمرانی با نظرسنجی از دستاندرکاران اجرای پروژهها صورت گرفته است. با اینحال در این مقاله ضمن بررسی آمار مربوط به پروژههای عمرانی ملی و استانی سالهای ۶۸۳۱،۶۸۳ و۱۳۸۸و۱۳۹۰و۱۳ ۹۱ که توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری در گزارشهای رسمی مربوطه ارائه شدهاند و انجام محاسبات تحلیلی و آماری لازم بر روی