سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا عربها نجف آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
فرهاد دانشجو – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پلها درشبکه حمل و نقل جاده ای به عنوان شریانهای حیاتی به شمار می روند باراصلی خارجی که عامل ایجاد تنش درپلهای بزرگراهی می باشد وسایل نقلیه هستند رفتار دینامیکی پل ها تحت اثر بار وسایل نقلهی متحرک موضوعی است که مورد علاقه محققان بسیاری می باشد و اخیرا تحقیقات بسیاری درسراسر جهان دراین زمینه درحال انجام است درمطالعات و آیین نامه های طراحی مختلف پیشنهادات متفاوتی برای تعیین ضریب بزرگنمایی دینامیکی DAF جهت اعمال اثرضربه وسایل نقلیه ارایه شدها ست به منظور بررسی پارامترهای موثر درتعیین DAF دراین تحقیق پنج مدل پل کامپوزیت بزرگراهی که براساس آیین نامه آشتو طراحی شده مدلسازی گردیده است سپس مطالعه پارامتری جهت ارزیابی رفتار دینامیکی پلهای کامپوزیت با درنظر گرفتن پارامترهای سرعت و طول دهانه انجام گرفته است برای این مهم کامیون استاندارد آشتو با شش سرعت مختلف از روی مدلهای پیش گفته عبور داده شده است پاسخ های دینامیکی حاصل مورد ارزیابی قرارگرفته و ضریب بزرگنمایی دینامیکی پل ها محاسبه شده است.