سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جعفری – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ، دانشگاه شهرکرد
یوسف عسگری – دانشجوی دکترای تخصصی علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دان
نبی اله یارعلی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ، دانشگاه شهرکرد
نجمه حیدریان – دانش آموخته کارشناسی علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ، دا

چکیده:

علت اساسی توجه به سیاستهای توسعه پایدار، محدود بودن امکانات و نامحدود بودن نیازها و خواسته های بشر است. رشد تکنولوژی و جمعیت، نیازها و خواستههای بشری را به طور تصاعدی افزایش داده و باعث عملکرد « کاهش بسیاری از منابع برای نسل امروز و به خصوص نسل آینده شده است. در این تحقیق شاخص در هر یک از شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است. هر » محیط زیست شاخص از تعدادی زیر شاخص تشکیل شده است. این زیر شاخصها پس از همگن شدن و نرمال سازی با استفاده از روشهای لگاریتمی و تقسیم بر میانگین، با یکدیگر جمع شده و عدد مشخصی برای هر شاخص بدست میدهند که میزان عملکرد و آسیب پذیری محیط زیست را برای هر شهرستان تعیین میکند. طبق این نتایج شهرستان شهرکرد بیشترین و کوهرنگ پایینترین عملکرد محیط زیستی را به خود اختصاص داده است.