سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید زعفرانی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
وحید ده نمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ت

چکیده:

در بررسی های محققین در دهه ۰۹ مشخص شد، نرخ تغییرات جنبش زمین در برابر احتمال در سراسر آمریکا ثابت نیست، به این ترتیب که تفاوت بین زمین لرزه ده درصد و دو درصد در پنجاه سال در غرب آمریکا کمتر از تفاوت بین جنبش زمینِ این دو احتمال در نواحی با لرزه خیزی کمتر مانند مرکز و شرق آمریکا است. بنابراین برای برقراری یک حاشیه امنیت لرزه ای یکنواخت در سراسر کشور، میزان شتابهای با احتمال دو درصد در ۲( مقدار شتابِ احتمال دو درصد در پنجاه سال برای طراحی استفاده می کنند / پنجاه سال ملاک عمل قرار گرفتند. لذا از دوسومِ ) ۳ . در این تحقیق سه ساختگاه در مناطق )زون های( با لرزه خیزی متفاوت درکشور انتخاب شده و با انجام مطالعات تحلیل خطر، منحنی خطر و طیف خطر یکنواخت برای هر یک از ساختگاه ها تهیه شده است. سپس منحنی های خطر با یکدیگر مقایسه شده و چگونگی تغییرات آنها در احتمال های مختلف بررسی شده است. هدف از این تحقیق بررسی این مسئله است که آیا در نظر گرفتن سطح خطر ده درصد در پنجاه سال، حاشیه امنیت لرزه ای یکنواختی را در سطح کشور ایجاد می کند یا اینکه بهتر است همانند آیین نامه های لرزه ای اخیر کشورهایی چون آمریکا و کانادا از سطح خطر حداکثر زلزله قابل تصور )دو درصد در پنجاه سال( برای تهیه طیف طرح استاندارد استفاده شود