سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حیدر جعفری برزیان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی محیط زیست
ابراهیم جلالی – عضو گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

هوا ضروری ترین ماده برای ادامه حیات موجود زنده است هرانسانی بطور متوسط روزانه ۱۶کیلوگرم هوا مصرف می کند و این درحالی است که فقط۱/۵کیلوگرم آب و تنها یک کیلوگرم غذا مصرف یم کند بنابراین آلودگی هوا میتواند حدود ۱۱ برابر از آلودگی آب و حدود۱۶ برابر از آلودگی غذاخطرناک تر باشد آلوده کننده های هوا بدون درنظرگرفتن حالات خاص عبارتنداز مونواکسید کربن اکسیدهای گوگرد اکسیدهای ازت اکسید کننده های فتوشیمیایی هیدرورکربورها ذرات معلق درهوا و مواد رادیواکتیو دراین مقاله سعی برآن است که بررسی پارامترهای هوای پاک درسایت چهارمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با تاکید برمجتمع پتروشیمی بوعلی سینا پرداخته شد اندازه گیری پارامترها درسه فصل انجام گرفته و مقدار آنها با استاندارد هوای پاک ارایه شده توسط سازمان محیط زیست مقایسه گردید و علل بالا بودن آنها دربرخی نقاط و همچنین اثرات آنها آورده شدها ست.