سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهلا نریمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- کارشناس
حسین مهدی زاده – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام
مریم اسلام پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

در پنج سال اخیر کارگاهها و دوره های آموزشی زیادی در خصوص ارتقاء مهارتهای کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اداره کل کار و امور اجتماعی و دیگر سازمانهای ذیربط ارائه گردیده است. این تحقیق با هدف بررسی این دوره ها از دیدگاه طراحی آموزشی در ۸ بعد تعیین هدف، ویژگیها ی محتوا، نوع روش و آموزش بکار برده شده، نوع رسانه های انتخاب شده جهت آموزش، کیفیت آموزشگران دوره ها، وضعیت زمان و مکان برگزاری دوره ها، شیوه ارزشیابی از دوره ها و همچنین فعالیتها و تجربیات یادگیری که فراگیران در معرض آن قرار گرفته اند از دیدگاه فراگیران انجام گرفته است. مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی بوده که با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات مورد نیاز از ۱۹۱ نفر از فراگیران شرکت کننده در دوره های کارآفرینی سال ۱۳۸۹ استان ایلام انجام گرفته است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین و نخبگان مرتبط با موضوع و پایایی آن با احتساب ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول و پذیرش برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل : جدول توزیع فراوانی، میانگین، میانه و همچنین آزمونهای آمار استنباطی شامل : آزمون توزیع دوجمله ای و آزمون t استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمامی ابعاد مورد مطالعه میزان مطابقت و رعایت اصول طراحی آموزشی در اجرای دوره ها از دیدگاه فراگیران در حد کم و خیلی کم بوده و بطور معناداری کمتر از میانگین می باشد . لذا به نظر می رسد چنانچه سازمانهای ذیربط بخواهند مجدداً این دوره ها را اجرا نمایند می بایست از نظر طراحی آموزشی دوره را بازنگری نموده و اصول علم تکنولوژی آموزشی در طراحی کارگاهها و دوره های آموزشی را بیشتر رعایت نمایند.