سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید جوی زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
زلیخا شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

خشکسالی از حوادث استثنایی و تاسف باری است که همواره جوامع انسانی ، گیاهی و بطور کلی اکولوژی محیط را دستخوش تغییرات شگرف قرار می دهد . اثرات تخریبی ناشی از وقوع خشکسالی به کندی پدیدار می شود و سبب افت و از بین رفتن محصولات کشاورزی ، غذا ، نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی و حتی بحران های محیطی می گردد. هدف از انجام این پژوهش، کمی کردن خشکسالی و دستیابی به سیاستی اصولی و منطقی با استفاده از نمایه z نرمال دراستان بوشهر می باشد زیرا با بررسی دقیق اثرات خشکسالی بر محصولات کشاورزی و راه های مقابله با آن می توان ، فشارهای اقتصادی و اجتماعی و آسیب های زیست محیطی را کاهش داد. در این پژوهش با استفاده از شاخصz نرمال داده های بارش سالانه ، فصلی و ماهانه ایستگاههای سطح استان بوشهر طی دوره آماری -۱۹۷۳ ۲۰۰۲ تجزیه و تحلیل و ویژگیعمومی رخداد خشکسالیها، از قبیل فراوانی، شدت و دوره تداوم آن مشخص شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در طی دوره آماری مورد مطالعه، در مناطق مختلف استان امکان وقوع خشکسالیهای سالیانه، فصلی و ماهانه بسیار زیاد بوده است. از نظر شدت خشکسالی سالیانه، خشکسالیهای متوسط(در ایستگاه بوشهر و برازجان) و شدید (در ایستگاه کاکیو کنگان) و از لحاظ دوره های تداوم، دوره های یک ساله بیشترین فراوانی راداشته اند. به نظر می رسد که از میان فصول، شدت خشکسالیهای فصل زمستان و از میان ماهها شدت خشکسالیهای ماه ژانویه (دی) بیشتر ازماههای دیگر سال بوده است. برای مطالعه دقیق تر خشکسالی و اثرات آن بر محصول زراعی گندم سال۷۸-۷۷ و۷۹-۷۸به دلیل دسترسی به آمار سطح زیر کشت این محصول و عملکرد آن در واحد سطح و همچنین به دلیل گستردگی خشکسالی در سطح منطقه ، این دو سال به عنوان سال شاخص خشکسالی برگزیده شده است