سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی CNG

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

کشور طی سال های اخیر و تکنولوژی ها و استانداردهای طراحی و ساخت CNG افزایش تعداد جایگاه های متنوع بکار رفته در تجهیزات این جایگاه ها و تغییر نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتریان همگی به این مطلباذعان دارد که با داشتن استراتژی و طراحی یک سیستم منسجم و توجه سیستمی به امر خدمات پس از فروش ایمنی، بهداشت و محیط زیست ادامه کار بدون عیب، نقصHSE ، و بهره برداری از دیدگاه فنی، اقتصادی و کارآمد جایگاه ها میسر خواهد شد. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه استراتژی مشخص و با توجه به تجربیات کسب شده چندین ساله یک سیستم ،CNG کشور در خصوص سرویس، نگهداشت و بهره برداری جایگاه های CNG صنعت مدیریت ایمنی، نظام آموزش جهت ،SCADA ، کارآمد ارائه گردد. لذا سیستم های نگهداری، بهره برداریایجاد رشته های آکادمیک، بازرسی ادواری شامل کالیبراسیون و تست مخازن، برنامه ریزی جهت ساخت داخل قطعات و مجموعه های یدکی و سیستم تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های انتخاب پیمانکاران به تفضیل ارائه شده اند. همچنین جهت استقرار سیستم های مذکور فرصت های بهبود در سیستم های نگهداری و بهره برداری، بازنگری استانداردهای موجود با توجه به تجارب بدست آمده، سیستم نظارت، کنترل و اکتساب اطلاعات از جایگاه ها، بررسی پراکندگی مراکز خدمات پس از فروش جایگاه ها، ایجاد زیرساخت های لازم جهت استمرار و گسترش خدمات نگهداری و بهره برداری، ایجاد مراکز آزمایشگاهی تستو بررسی شاخص های تعمیرات و نگهداری CNG تجهیزات، استقرار سیستم تضمین کیفیت در جایگاه های جایگاه ها و ایجاد سیستم های ارزیابی زمان و هزینه تعمیرات ارائه شده اند تا با استفاده از مطالب مذکور یک کشور CNG استراتژی و راه حل عملی و اجرایی جهت استقرار نظام نگهداری و بهره برداری جایگاه های ارائه گردد