سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود آریان نژاد – دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر گروه عمران شوشتر ایران
سیدمحمود جزایری مقدس – دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر گروه عمران شوشتر ایران

چکیده:

انبوه سازی مسکن درایران باتوجه به تقاضای بالای مسکن درجامع امروز ازاهمیت بالایی برخوردار است اهداف اصلی مدیریت پروژه های انبوه سازی کاهش فاصله زمانی بین اخذمجوز ساخت تا تحویل به بهره بردار بهینه سازی هزینه های مربوط به مصالح ماشین الاتو نیروی انسانی و درعین حال حفظ و ارتقای کیفیت براساس معیارها و ضوابط موجود می باشد دراین تحقیق درابتدا باتوجه به مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی موانع و مشکلات درافزایش زمان و تاخیرات درپروژه های مسکن مهرشهرستانی شوشتر براساس استاندارد PMBOK شناسایی و سپس با مصاحبه حضوری بادست اندرکاران پروژه های مسکن مهرشهرستان شوشتر کارفرما مشاوروپیمانکار موانع و مشکلاتی که وجود دارد دسته بندی و درنهایت باتوجه به استاندارد PMBOK پرسشنامه تهیه گردید باتجزهی و تحلیل پرسشنامه بااستفاده ازنرم افزار اماری SPSS نسخه ۲۰ ازبین هفت عامل شناسایی شده دراین تحقیق به ترتیب عوامل اقتصادی پیمانکار کارفرما زیرساختی مشاورفرهنگی و اجتماعی و سایرعوامل طبیعی و جغرافیایی و … برافزایش زمان و تاخیرات درپروژه های مسکن مهر شهرستان شوشتر تاثیردارند